• Nebraska ISF Certified Umpires


    • Jeffrey Hansen • Fremont, NE • Fast Pitch • 1990

    • Cheryl Klug • Omaha, NE • Fast Pitch • 1984

    • Ronald Shestak • Omaha, NE • Fast Pitch • 1988

    • Jeff Sloan • Blair, NE • Fast Pitch • 2003